Cách phân loại các chi phí sử dụng trong kiểm tra và ra quyết định