Công việc của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp đã thật sự đúng nghĩa