Điều kiện đầy đủ để hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu