Hoá đơn bán lẻ dưới 200 nghìn có được tính chi phí hợp lý thuế TNDN?