Lợi ích của việc lập hệ thống kế hoạch và báo cáo mang lại