Phân biệt hoá đơn xoá bỏ và huỷ trong báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn mẫu BC26/AC