Quyết toán chênh lệch tỷ giá đánh giá lại của tài khoản có gốc ngoại tệ