Tất cả những hồ sơ cần có khi cơ quan thuế có công văn kiểm tra thuế GTGT