Đâu là cách thức thu hồi công nợ hiệu quả nhất cho năm nay